Author Topic: ฺBAC เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรครูการบิน (IP) ถึง 12 ตุลาคม 2561  (Read 657 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bangkok Aviation Center

  • ประชาชน
  • Posts: 1
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติแจ้งข่าวนะคะ

BAC เปิดสอนหลักสูตรครูการบิน
สำหรับนักบินที่ต้องการเพิ่มศักยครูการบิน FLIGHT INSTRUCTOR PILOT RATING [IP] และหาความรู้เพิ่มเติม

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการสอนการบินตามมาตรฐานสากล
• สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการบิน
• เพื่อยกกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาหลักสูตร : 3 เดือน
ภาคทฤษฏี : 83 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ : 30 ชั่วโมง


รายละเอียด
ปฐมนิเทศ : 22 ตุลาคม 2561


คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)
• หรือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL)


ค่าใช้จ่ายรวม :
• ค่าฝึกสอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
• เอกสารประกอบการเรียนจาก Jeppesen
• ค่าอาหารและที่พักตลอดระยะเวลาฝึก

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียน
โทร : 02 900 4644 , 092 263 8160 , 092 263 4650 , 092 261 3258
Email : cs@bacpilot.com