Author Topic: แต่งตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทการบินไทย  (Read 3355 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DuraSail

  • จิตใจของฉันแข็งแกร่งดั่ง
  • Moderator
  • ราชาเทวะ
  • ***
  • Posts: 2,597
วันนี้ (30 เม.ย. 2552) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน เป็นประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
นายวัลลภ พุกกะณะสุต เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และนายพิชัย ชุณหวชิร
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารแผนฟื้นฟูธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 14 คน ดังนี้
1. นายอำพน กิตติพน ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล กรรมการ
4. นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการ
5. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการ
6. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ
7. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
8. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการ
9. นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ
10. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
11. นายกอบชัย ศรีวิลาศ กรรมการ
12. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ
13. นายวัลลภ พุกกะณะสุต กรรมการ
14. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ

ข่าวจาก ไทยเทคนิค

                                           ปกติไม่ใช่คนขี้เห่อ